نشانی : مشهد- خیابان ملک الشعرا بهار، چهار راه لشگر به سمت میدان ده دی ، سمت راست مجتمع آسیا ،واحد ۲۰۲
تلفن :   ۵- ۳۸۵۳۳۶۵۴-۰۵۱    –   ۰۹۱۵۹۰۲۵۲۱۷
i n f o @ b e h r a v a n r a d . c o m