یکی بود.یکی نبود،خیلی بود ،خیلی بیشتر از این حرفا!