یاد اون همه خاطره ی خوش کافی بود که لبخندو به لب مرد بیاره، و زن دلخور از اینکه چرا مرد موقع امضاء طلاقنامه می خنده!

اولین بار بود از اینکه جناب سروان برگه ی مرخصیشو امضاء نکرده خوشحال بود، آخه چه صفایی داره رفتن به عروسی دختر عمویی که یه عمر خاطرشو می خواستی؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نکته:هر چند خودم گفته بودم مطلب زیر ۱۰ خط پست محسوب نمی شه ! ولی اینا رو نوشتم که خاطره ی توهین به مغدثاط(!) زودتر از ذهن دوستان پاک شه!

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.